Tin tức

Phong Lăng Động

10-10
  • Tham gia tính năng Phong Lăng Độ có cơ hội nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm cũng như các vật phẩm quý hiếp như mãnh ghép vũ khí cấp 2, tiền đồng, kim nguyên bảo, phúc duyên

  Nôi dung chi tiết về tính năng này như sau : 

  Điều kiện tham gia : 

  Cấp độ : 100

  Lộ phí đi thuyền : 100 vạn 

  Yêu cầu có 1 lệnh bài phong lăng độ. 

  Mua tại bảo vật giá 10 bạc

   

  Phần thưởng khi tiêu diệt Thuỷ Tắc Đầu Lĩnh :

  Ngẫu nhiên một trong các phần thưởng sau : 

  50.000.000 điểm kinh nghiệm

  Mãnh ghép vũ khí cấp 2 

  Phúc duyên - Đại Trung Tiểu

  Tiền đồng.

  Khi tiêu diệt quái Thuỷ tặc sẽ được nhận 1 điểm phúc duyên

  Chỉ mở vào các ngày 3 5 7 - chủ nhật

  NPC Tham Gia : Thần Bí Thương Nhân : 198/201 Tương Dương -> Đi Phong Lăng Độ 

  Thời gian báo danh giờ lẻ : vào phút thứ 45 -> 59.

  Thời gian thuyền cập bến : 1 tiếng

     Hội Quán Kính Bút